Hae
Kohti vastuullisuutta

Aluevaaleissa kyse tärkeiden lähipalveluiden järjestämisestä

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 12. – 18.1.2022. Aluevaaleissa on kyse todella tärkeiden lähipalveluiden järjestämisestä. Varsinais-Suomen Vihreät pyysi yllättäen minua ehdokkaakseen ja asetti minut ehdolle 11.11.2021. Lähdin ehdolle, koska olen kirjoittajana, tutkijana ja vastuuviestijänä seurannut kokonais- ja sisäisen turvallisuuden kysymyksiä parikymmentä vuotta naisiin kohdistuvan katuväkivallan pelosta kameravalvonnan problematiikkaan sekä yhteiskuntavastuun kysymyksiin. On hienoa olla mukana osaavien ja koulutettujen vihreiden ehdokkaiden joukossa. Joukossa on myös sote- ja pelastusalan osaajia, jotka päivittäisessä työssään ovat tekemisissä hyvinvointipalveluiden kanssa. Itse edustan tutkimuksellista ja viestinnällistä taustaa ja haluan kiinnittää myös huomiota tutkimusrahoituksen turvaamiseen hyvinvointialueella.

 

Mistä kyse aluevaaleissa

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, jotka muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta.

Uudistuksessa on kyse sekä palvelujen rakenteellisesta että sisällöllisestä uudistamisesta. Tavoitteena on:

 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville
 • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
 • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja
 • hillitä kustannusten kasvua

Uudet aluevaltuutetut päättävät palvelustrategiasta, kuten palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta eli siitä, mihin rahoja suunnataan. Lisäksi tehtäviin kuuluu jäsenten valitseminen eri toimielimiin.

 

Huomioni Pelastustoimessa

Kansalaisille pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus näkyä yhdenmukaisempina ja laadukkaimpina palveluina koko maassa.

Kiteytys omasta vaaliteemastani

Pelastustoimen uudistuksen tulee mielestäni vastata muuttuvaan uhkamallistoon arkipäivän onnettomuuksista laajamittaisiin kriiseihin. Laajoihin kriiseihin varautuminen lähtee pelastushenkilöstön oikeasta resurssoinnista, koulutuksesta ja digitaalisen yhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet huomioivasta riskinhallinnasta.

Huoli taloudellisesta selviämisestä ja terveyspalveluiden saatavuudesta vaikuttavat arjen turvallisuudentunteeseen. Hyvinvoinnin taustalla on kokonaisturvallisuus ja tiiviimpi viranomaisyhteistyö.

 

Aluevaaleissa kyse tärkeiden lähipalveluiden järjestämisestä

Olen ehdokkaana aluevaaleissa 2022 Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

 

Mitä tarkoitetaan kokonaisturvallisuudella

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Elintärkeitä toimintoja ovat

 • Johtaminen
 • Kansainvälinen ja EU-toiminta
 • Puolustuskyky
 • Sisäinen turvallisuus
 • Talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus
 • Väestön toimintakyky ja palvelut
 • Henkinen kriisinkestävyys

Kokonaisturvallisuus on siis tavoite, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat ovat hallittavissa.

Kokonaisturvallisuuden huomioimisen avulla elintärkeät toiminnot turvataan normaalioloissa, häiriötilanteissa (esim. sähkökatkot, myrskyt, onnettomuudet ja tulvat) ja poikkeusoloissa (esim. sota tai sodan uhka, suuronnettomuus, taloudellinen kriisi).

Kansalaisten kannattaa varautua omatoimisesti tulipaloihin ja pitkiin sähkökatkoihin. Kun varaudutaan onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin, pärjäätään poikkeusoloissa paremmin. Turvallinen arki kuuluu kaikille. Erityisryhmien, kuten ikäihmisten, muistisairaiden ja omaishoitajien turvallisuudesta tulee huolehtia. Syrjäytyminen voi olla paloriski. Henkilöitä on vaikea saada ymmärtämään, että  oman toiminnan seurauksena voi aiheutua vakavia vammoja tai kuolema joko itselle tai muille.

 

Sisäinen turvallisuus tuo vakautta

Sisäinen turvallisuus on sitä, että jokainen yhteiskuntamme jäsen voi nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman pelkoa rikoksista, onnettomuuksista, häiriöistä tai muista huolta aiheuttavista ilmiöistä.

Turvallisuus on jatkuvassa muutoksessa sen perusteella, mitkä uhat ja ongelmat nousevat milloinkin esille sekä miten arvotamme niitä. Tämä on se teema, jota erityisesti haluan aluevaltuutettuna korostaa.

Turvallinen arki ja kaupunkiturvallisuus kuuluu myös naisille. Tutkimusalaani pelonmaantieteeseen voi tutustua kotisivuillani.

Tuoreen tutkimuksen mukaan katuväkivallan pelko on viime vuosina hieman laskenut.

 

Mitä tarkoitetaan muuttuvalla uhkakuvalla

 

Väestöryhmien turvallisuus

•    Tiedonvälityksen nopeus ja avoimuus kasvaa
•    Sosiaalisen median rooli on merkittävä
•    Turvattomuuden tunne jakautuu epätasaisesti
•    Ikääntymiseen liittyvät turvallisuusongelmat lisääntyvät
•    Tapaturmakuolleisuus laskee
•    Negatiivinen suhtautuminen maahanmuuttajiin kasvaa

Inhimillinen turvallisuus

•    Kokonaisrikollisuus vähenee, mutta polarisoituu
•    Väkivallan kokonaismäärä vähenee
•    Merkittävin väkivallan selittäjä on edelleen alkoholi
•    Kyberrikollisuuden osuus kasvaa
•    Terroriuhka kasvaa
•    Sosiaalinen koheesio vähenee

Sisäisen turvallisuuden skenaariossa on havaittavissa erilaisia kehityskulkuja. Vaikka kyberturvallisuus on tärkeä osa varautumista muuttuviin turvallisuusuhkiin, haluan muistuttaa, että se on vain yksi osa kokonaisturvallisuutta.

Osa arjen turvallisuutta on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Se on yksi alueeni vetovoimatekijä.

 

Sisäisen turvallisuuden strategiaa tulee päivittää

Muuttuvaan uhkakuvastoon on tullut mukaan koronakriisin tapainen terveyttä uhkaava globaali pandemia. Terrorismin kasvaneesen uhkaan toivottavasti osataan jo varautua kypsemmin ja aikuismaisemmin kuin Turun tapaukseen. Kirjoitin tästä blogikirjoituksen omille sivuilleni.

Ilmastokriisin nopea eteneminen tulee vahvemmin ottaa varautumisessa huomioon lisääntyvine myrkyineen ja vedenpinnan nousuna.

Muuttuvaan uhkakuvastoon ja sisäisen turvallisuuden määritelmään tulee jatkossa lisätä vesiturvallisuus. Vesiturvallisuudella tarkoitan tässä yhteydessä elintärkeän juomakelpoisen vedensaannin turvaamisen ja pilaantumisen estäminen pohjavesi- ja muissa merkittävissä vesistöissä. Digitaalisen ja sähköistyvän yhteiskunnan kääntöpuolena on paine lisätä kaivosteollisuutta Suomessa. Suuronnettomuuden uhka ja riski elintärkeiden puhtaiden vesiemme läheisyydessä kasvaa. Olen kirjoittanut aiheesta edellisessä blogissani.

Vaikka Varsinais-Suomessa ei tällä hetkellä ole kaivosvarausta tärkeän vesistön äärellä, tämä mahdollisuus tulee huomioida varautumissuunnitelmassa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien lisääntyvien tulvien ja myrkyllisten hulevesien eteneminen kaivosalueelta on todellinen tulevaisuuden uhka vesiturvallisuudelle ja siihen sisältyy suuronnettomuuksien riski.

Pelastustoimi on avainasemassa. Aluevaaleissa on kyse tärkeiden lähipalveluiden ja arkiturvallisuuden järjestämisestä.

Syksy on mennyt opiskellessa uutta ja luovaa

Syksy on jo pitkällä ja minulla syksy on mennyt opiskellessa uutta ja luovaa. Pääsin ilokseni opiskelemaan sivutoimisesti Taideyliopiston avoimelle puolelle Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden (20 op). Ensimmäisen kurssikokonaisuuden olen jo ehtinyt opiskella syys-lokakuussa. Tästä iloisesta asiasta on vihdoin kerrottava täällä blogissani. Kuten Taideyliopiston sivuilla kerrotaan, Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä.

 

Taidehallinnon opinnot ovat kiinnostaneet jo pitkään

 

Syksy on mennyt opiskellessa uutta ja luovaa

Pääsin opiskelemaan Taideyliopistoon. Iloitsin asiasta syksyllä Sibiksen ovella.

 

Harkitsin joitain vuosia sitten hakevani Sibelius-Akatemiaan Arts Management opintoihin. Pääaineopinnot Helsingissä eivät ole kuitenkaan olleet minulle käytännössä toimiva vaihtoehto, joten olen iloinen, että pääsin Luovan liiketoiminnan kokonaisuuden suorittamaan verkko-opintoina. Siitä huolimatta, että kyseessä on avoimen yliopiston opinnot, kyseiseen opintokokonaisuuteen suoritettiin opiskelijavalinta hakemuksen perusteella. Siksikin valinta tuntuu oikein hyvältä. Hienoa tässä mahdollisuudessa on myös se, että 20 op kokonaisuuden suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelmaan ns. avointa väylää. Avoimelta väylältä on mahdollista edetä melko suoraan maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Suoritettujen väyläopintojen lisäksi hakijan tulee täyttää muut maisteriohjelman hakuehdot ja suorittaa hyväksytysti englanninkielinen soveltuvuusosio (haastattelu ja kirjallinen tehtävä) sekä liittää hakemukseen CV. Kaikki aikanaan, nyt keskityn uuden oppimiseen ja toisaalta vanhan kertaamiseen ja osaamisen päivittämiseen.

 

Ensimmäinen kurssi jo ohi

Syksy meni nopeasti suorittaessa ensimmäistä kurssia. Se käsitteli pitkälti luovaa yrittäjyyttä monelta kantilta. Hienointa kurssissa oli ehkä se, että tapasi virtuaalisesti todella lahjakkaita ihmisiä mielenkiintoisilta aloilta. Kurssilla oli sekä nuorempia pääaineopiskelijoita että meitä työelämän konkareita. Joukossa oli sekä eri alojen taiteilijoita että taidehallinnon osaajia, joita minä itse edustan.

Ensi viikolla alkaa seuraava kurssikokonaisuus, joka käsittelee markkinointia. Odotan kurssilta aika paljon, erityisesti sitä, että pääsen päivittämään ja monipuolistamaan omaa luovaan alaan sopivaa markkinointiosaamistani.

 

Syksy on mennyt opiskellessa uutta ja luovaa

Töölö on minun suosikkialueeni Helsingissä. Museokadun arkkitehtuuri on puhutteleva.

 

Huomasin ensimmäisen kurssin ajan vertaavani opintojen suoritustapaa ja tyyliä omiin 90-luvun matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin. Siinä missä maantieteen laitoksella edettiin hitaasti ja syvällisesti teoria edellä niin Taideyliopiston 2020-luvun opinnot etenevät nopeasti kuin luotijuna, mutta omilla ajatuksilla ja kokemuksilla on enemmän sijaa ja tilaa. Yllätyksekseni myös kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden osaamisestani oli kurssilla paljon hyötyä ja toin ne monasti esiin. Nostan alle yhden hienon ajatuksen, jonka opin ensimmäisellä Zoomissa pidetyllä luennolla:

Syksy on mennyt opiskellessa uutta ja luovaa

Luovan liiketoiminnan opinnoissa olen jo oppinut, ettei kaikkia tarvitse miellyttää. Syksy on mennyt opiskellessa uutta ja luovaa.

 

Uusia kokemuksia pitkin syksyä

Reilu kolme viikkoa sitten tuli käytyä ensimmäistä kertaa Salo Jazzin keikalla. Kymmenettä kertaa järjestetyt jazzfestarit kiinnostivat jo ihan siitä syystä, että asun nykyisin 40 km päässä Salosta. Lyhyt ja kaunis reitti vei perille vanhaa Ykköstietä pitkin. Keikalla ensiintyi Sanna Ruohoniemi yhtyeensä kanssa, jossa mukana oli myös ruotsalainen palkittu saksofonisti Fredrik Lindborg. Pidän kovasti ruotsalaisesta jazzmusiikista. Ruohoniemellä oli kauniita omia sävellyksiä.

 

Kävin Salo jazz festareilla ensimmäistä kertaa. Keikkapaikkana oli mielenkiintoinen vanha elokuvateatteri. Kuvassa ruotsalainen saksofonisti Fredrik Lindborg. Poikani keskittyi kuuntelemaan Lindborgin sooloja.

 

Salon Kurpitsaviikot

Salossa on tullut käytyä viimeisten kuukausien aikana useasti. Wiurilan kartanon äitienpäivästä olen kirjoittanut aiemmin. Olemme suosineet lähimatkailua ja olen löytänyt Salosta uusia mielenkiintoisia paikkoja, kuten S. Kuiron leipomon, kortteliravintola Kastun, täynnä kulttuurihistoriaa sykkivän Halikon ja Hajalan elävän kylän.

Paraikaa Salossa on menossa neljättä kertaa järjestetyt Kurpitsaviikot. Rannikon puutarhan isäntä päätti ilahduttaa tulipalossa tuhoutuneen kynttilätehtaan omistajaa tekemällä kurpitsalyhtyjä ja käyttämällä niissä palosta säilyneitä kynttilöitä. Minusta tarina on kaunis ja jo mediatapahtumaksi paisuneella tapahtumalla ei siis ole  tekemistä Halloweenin kanssa. Kurpitsapeltoa käy katsomassa joka vuosi kymmeniä tuhansia kävijää.  Itse kävin kuvaamassa näyttävää peltoa päivällä. Suosittelen käyntiä iltahämärällä, jolloin lyhdyt pääsevät oikeuksiinsa. Lyhtykuvia kannattaa käydä myös etukäteen katsomassa Instagrammissa. Omat kuvani päätyi myös heidän Insta Stooryynsä.

 

Kurpitsaviikot järjestetään Salossa jo 4. kertaa

 

Lyhdyt ilahduttavat matkailijoita ja syyslomalaisia. Kurpitsapuistossa on monenlaisia asetelmia ja joka vuosi uusia elementtejä.